کودک دوطرفه یک طرفه مسیر
783.000 3.132.000 1.566.000 اهواز-مشهد
831.000 3.324.000 1.662.000 آبادان-مشهد
703.500 2.814.000 1.407.000 اردبیل-مشهد
619.000 2.846.000 1.238.000 اصفهان-مشهد
412.000 1.648.000 824.000 بیرجند-مشهد
799.000 3.196.000 1.598.000 تبریز-مشهد
640.000 2.560.000 1.280.000 رشت-مشهد
687.000 2.750.000 1.375.000 شیراز-مشهد
543.000 2.136.000 1.068.000 یزد-مشهد

نرخ پروازهای داخلی درمسیرمشهد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قیمت بلیط از کیش
مبدأ مقصد قیمت ( تومان)
کیش تهران 170,900
کیش رشت 186,700
کیش زنجان 118,400
کیش ساری 198,200
کیش کرمانشاه 185,800
کیش گرگان 220,300
کیش مشهد 204,500
کیش اصفهان 126,800
کیش ارومیه 133,100
کیش اهواز 135,200
کیش اراک 160,400
کیش بم 165,700
کیش تبریز 216,100
کیش چابهار 224,500
 
قیمت بلیط از شیراز
مبدأ مقصد قیمت ( تومان)
شیراز اصفهان 96,400
شیراز ارومیه 174,100
شیراز رشت 148,900
شیراز یزد 92,000
شیراز مشهد 159,400
شیراز لامرد 94,300
شیراز لار 94,300
شیراز کیش 96,400
شیراز کرمان 94,300
شیراز قشم 98,500
شیراز عسلویه 96,400
شیراز زاهدان 133,100
شیراز رامسر 137,300
شیراز چابهار 143,600
شیراز تبریز 170,900
شیراز بندرعباس 96,400
 
قیمت بلیط از اصفهان
مبدأ مقصد قیمت ( تومان)
اصفهان سیری 131,000
اصفهان زاهدان 144,700
اصفهان چابهار 172,000
اصفهان بندرعباس 136,300
اصفهان بم 124,700
اصفهان اهواز 96,400
اصفهان ارومیه 134,200
اصفهان آبادان 94,300
اصفهان قشم 232,900
اصفهان ماهشهر 94,300
اصفهان کیش 126,800
اصفهان کرمانشاه 104,800
اصفهان قشم 143,600
اصفهان عسلویه 112,100
اصفهان عسلویه 112,100
قیمت بلیط از اهواز
مبدأ مقصد قیمت ( تومان)
اهواز کیش 135,200
اهواز کرمانشاه 122,600
اهواز قشم 146,800
اهواز عسلویه 128,900
اهواز ساری 133,100
اهواز رشت 127,900
اهواز زاهدان 227,600
اهواز بندرعباس 140,500
قیمت بلیط از آبادان
مبدأ مقصد قیمت ( تومان)
آبادان اردبیل 151,000
آبادان سبزوار 175,000
آبادان سیری 138,400
آبادان قشم 144,700
آبادان کیش 133,000
آبادان یزد 120,500
آبادان اصفهان 94,300
آبادان بندرعباس 138,400
آبادان تهران 118,400
آبادان مشهد 191,900
قیمت بلیط از کرمان
مبدأ مقصد قیمت ( تومان)
کرمان مشهد 132,000
کرمان شیراز 95,100
کرمان زاهدان 96,200
کرمان اصفهان 105,700
کرمان تهران 138,600
قیمت بلیط از تبریز
مبدأ مقصد قیمت ( تومان)
تبریز عسلویه 201,400
تبریز بندرعباس 219,200
تبریز اهواز 144,700
تبریز اصفهان 127,900
تبریز ماهشهر 159,400
تبریز کیش 216,100
تبریز قشم 228,700