تور کوش آداسی | آتا

فایل pdf
1398
6 شب و 7 روز
آتا
تعداد بازدید : 942
بروزرسانی : 1398/7/28
تاریخ انقضا : 1401/8/6
شهر(ها) : کوش آداسی ,
کشور(ها) : ترکیه ,

تور کوش آداسی | آتا 

تاریخ (24و25و26و27 اسفند1396) و (6و7و8و9و10و11 فروردین 1397 )
کودک بدون تخت کودک با تخت یک تخته دو تخته هتل
1995 2095 2995 2495 GRAND BELISH HOTEL 5* ALL
2095 3095 2595 CASA DE MARIS
2195 3295 2695
2195 3295 2695 SENTIDO ORKA LOTUS BEACH
2195 3495 2795
           
 

                                                                 6 شب و 7 روز
                                                                     اعتبار پکیج تا تاریخ 24 آذر ماه 96
 

تاریخ (28و29 اسفند1396) و (1و2و3و4و5 فروردین 1397 )
کودک بدون تخت کودک با تخت یک تخته دو تخته هتل
1995 2095 3395 2795 GRAND BELISH HOTEL 5* ALL
2195 3595 2895 ARIA CLAROS BEACH HOTEL 5*ALL
2295 3795 2995
2395 3795 3095 TUSAN BEACH 5* ALL
2495 3995 3195
           
 

  
 
ü     خدمات تور: 

بلیط ،6 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ، لیدر فارسی زبان ، گشت شهری
ü       توضیحات :
1.        در صورت نرخ ارز ما به التفاوت دریافت می گردد
2.       پرواز چارتر و فروش های EARLY BOOKING  غیر قابل استرداد می باشد
3.      نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان و به کودک 6-2 سال کمیسیون تعلق نمی گیرد
4.       بیمه لفراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه می شود
5.       پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است
 

   خرید آنلاین تور 

خرید آنلاین بلیط هواپیما 
کانال تلگرام 

  اینستاگرام   تاریخچه کوشآداسی
کوش آداسی توسط مردمان یک هدر 3000 سال قبل ازمیلاد مسیح ازفلات مرکزیآناتولیبه این مکان مهاجرت کرده اندپای هریزی شده است.آب وهوای معتدل این منطقه این اجازهرابه ساکنان آن داده بود تا به تولید محصولات کشاورزی مانند زیتون،انگوروانجیردرزمینهای حاصلخیزاطراف بپردازند.
شهرکوش آداسیدرسال 546 قبلازمیلادبهتصرفایرانیاندرآمد. درسال 200 قبلازمیلادامپراتوریرماینشهررابهتصرفخوددرآوردوبعدازتقسیمامپراتوریرم،امپراتوریمشرقیبراین شهرتسلط یافت.
یک زلزله باعث تغییرمسیررودخانه،آب وهوا ودرنتیجه نابودی شهرافسوس درنزدیکی کوشی آداسی گردیدودرآن زمان این امرباعث شد کوشی آداسی بعنوان یکمعبرمهم مورد توجه قرارگیرد.
پسازحمله سلطان محمدفاتح،شهرکوشآداسی درسال 1413 توسط امپراتوری عثمانیادارهمی شد. دردوران سلطنت عثمانی ها،کوشی آداسی به ساختمان های باشکوه مشهورشد.
کاروانسرای اوکازمحمت پاشا یکی ازبناهایی است که درآن میتوان معماری دوران عثمانی را بوضوحم شاهده نمود.
دروازه قلعه،دیوارها ومساجد وهمچنین ارگ قلعه درجزیره کبوتر،دردوره عثمانی ساخته شدهاس تکه منعکس کننده سبک معمارید وران است.
پس ازجنگ جهانی اول درسال 1919 کوشی آداسی مورد تاخت وتاز یونانیان قرارگرفت وطی یک مبارزه طولانی درسال 1922 کوشی آداس یبخشی ازجمهوری ترکیه شد.
جاذبه های توری سنتی درکوشآداسی :
سه گنجينه قديمي درجنوب كوشآداسي :
 
اگرعاشق تاريخ وتمدن قديم روميان ( هلنستيك ) هستيد اين تورراتجربه كنيد .
ميليت محل تولد فيلسوفو رياضيدان ميباشد كه ميتوانيم ازتئاتروآگوراوحمام باستاني روميآن ديد نكنيد .
ازمركزديديياما كه مقرمعبد آپولويكي ازخدايان روم باستان دركنارهدر ياياژه ديد نكنيد .
 
حمام تركي :
حمام تركي ازسنت هاي دوران اسلامي است كه هنوزاستفاده ميشود . تجربه اي جديد براي كسانيكه ميخواهندازفرهنگ وآداب ورسوم اين مردم آگاه شوند .
 
اتاق اين حمام هاازسنگ مرمردرست شده شمارابه امپراطوري عثماني برميگرداند.
 
تركيبي ازحمام،سوناوماساژبه شماآرامش كامل داده وانرژي ازدادهرابه شمابرميگرداند.
شبهاي تركيه :
كساني كه ميخواهند مزه غذاي محلي تركيه وپايكو بي معروف آنهاراتجربه كنند،نبايد ديدن شبهايتركي هراازدست بدهند .
شبهاي تركيه درمحل كاروانس رايقديمي كه آنرابازسازيكردها ندبافض اوج وفرهنگ شرقي كه دربيند يواره ايقدي مياين قلعه كه قرنها پيش برميگردد اجراءخواهد شد .
يكشب را با موزيك وپاي كوبي ها ي محلي تركيه،موسيقي مدرن وبين المللي ازسايركشورها بگذرانيد ويكشب خوشوبياد ماندني را تجربه كنيد .
 
تورغواصي :
ميخواهيد هيجان وتجربه جديدي راآزمايش كنيد به غواصي برويد .
همراه با مربي انكارآزموده وحرفهاي را تجربه كنيد .
اگرعلاقمند هستيد رنگهاي فوق العاده زيبا ببينيدوماهي ها وگياهان قشنگ را دراعما ق دريا لمس كنيد اين سفربياد ماندني را ازدستن دهيد.
 
 
جيپ سواري :
يك يازپرهيانترين تورها است . كه شماازميان تپه ها،كوهها،روستاها و طبيعت زيبا وخيره كننده آن عبوركرده و ديد نمي كنيد .
 
اسب سواري :
يك روزپرتحرك دردل طبيعت،ديدن ازمناطق زيب اوخيره كننده وتنفس درهواي تازه وتميزكوهستان همراه با راهنماي محلي
جزيره يونان يساموس :
اين جزيره فقط يك ساعت ونيم ازسواحل كوشآداسي فاصله دارد . فقط يكروزبراي بازديد ازاين جزيره كافي است واين فرصت رابه شماميدهد كه ازدوكشوردرطول تعطيلات خودديد نكنيد . جزيره ساموس د اراي طبيعت زيبا،سواحل پهن،روستاهاي زيبا و بندري كوچك است .
 
قدمزدندرخيابانها ياين جزيره اين فرصترا به شماميدهد تا رستورانهاي محلي با بهترين غذاهاي دريايي،معماري قديم يونان وآداب و رسوم محلي را تجربه كنيد .
 
 
پاركهاي تفريحي وآبي آدالندودلفينلند :
يكروزآفتابي راباكلي تفريح ولذت بهترين راهبرايآرامش،تفريحولذت بردنازوقت خود .
 
ازاين همه ورزش ها يآبيسرسره،استخروتفريحات ديگركه اينپاركه ايآبيدراختيارشماخواهند گذاشتم تعجب خواهيد شد .
دركوشآداسي شما ازدوپاركآبيكه ازبهترين ها وبزرگترين ها دراروپا هستند ميتوانيد لذت ببريد .
لحظات فراموش نشدني براي همه درهرسن وسال .
 
توركشتي وپيكنيك :
تركيه به خاطرسواحل زيبا وخليج ها يدنجو آرام بسيارمعروفاست .اينتوربهش ما اينفرصت را خواهد داد كه ازيك روزآفتابي ونسيم خنك سواحل درياياژه لذت ببريد .
 
بندركوشآداسي كوشآداسي يكازبنادربزرگتركيهبراي كشتيهاي بزرگ تفريحي و لنج ها است . درطول سال ميتوانيد شاه درفتوآمد اين كشتيهاي بزرگتفريحيدراين قسمت ازدرياياژه باشيد .
 
پاموك كالهوهيراپوليس :
حوضه اي طبقه ايپاموككاله ازموادمعدني كلسيمدارتشكيل شده وبه قصرهاي پنبهاي هم معروف هستند ورنگ سفيد ودرخشان آن چشمهاي هربيننده اي را خيره ميكند .
 
شهرقديمي هيراپوليس با تئاترقديمي به سبك رومي،سنگ قبرهاي قديمي،معبدآپولووكليساي سنتفيليپ شماراتحتت اثيرقرارخواهد داد .
استخركلئوپاتراوچشمهآ بمعدنيپاموككاله با حرارت 28 درجه درتمام طول سال درهواي آزاد وباقيمانده ها ي ستون ها ي معبد آپولون به شماآرام شخاصي خواهد داد .
 
خانه حضرت مريم،معبدآرتميسومسجداصحاب :
به فاصله 7 كيلومتريازشهرباستاني افسوس خانه حضرت مريم اين شخصيت مهم مذهبي دنياي مسيحي تواقع شده كه سالها يآخرعمرشان رادراينجا سپري كردند.
 
بخاطرفضاي معنوي وروحاني اين مكان به زيرت گاهي براي مسيحيان تمام دنيا تبديل شده .
 
سه چشمه سلامتي،جواني،ثروت وديوارآرزوها ازجمله ديدنيهاي هستند كه احساسات شمارابرميانگيزند .
يكي ازعجايب هفتگانه دنياي قديم را كه شماميتوانيددرتركيه ببينيد معبد آرتميس درنزديكي افسوس است .
 
كه بخاطرفضاومعماري آن بسيارزيبا وحيرت انگيز است . ولي متاسفانه ازمعبد به خوبي نگهداري نشده است .
 
مسجد اصحاب تنها مسجدي است كه اين فرصت را به گردشگرا نميدهد تا با آداب ورسوممسلمانان بيشترآشناشوند .
 
افسوس (‌مرواريد دنياي باستان ) :
مسافرت شما كامل نخواهد بود اگر ازشهرقديم يا فسوسديدن نكنيد اين مكان باستاني به بهترين نحو ممكن حفظ ونگهداري شده است .بندرقديمي درياياژه و پايتخت آسياي صغيربوده است .
 
افسوس ازاهميت بالاي فرهنگي،اقتصادي وسياسي دربين امپراطوري هايباستان :
ليديه،يونان،رومي ها،پارس ها (‌هخامنيشيان ) وعثمانی  برخوردار بوده است .
 
شمال ميتوانيدازتئاترقديم ياين شهركه ظرف يتبيشاز 25 هزارنفررا داشته ومعبد آدريان،فواره تريانزوكتابخانه عظيم سلسو سديد نكنيد.
 
برای خرید به سوکه محل فروش مستقیم تولیدات کارخانههایمارکهایم معروف بروید .
 
به مروارید شهر ترکیه ازمیربروید در کورد ونبگردید وی بخاطره به خاطرات تان اظاف هکنید .
به دهکده شیرینجه که معماری منحصربه فرد خود را بعد ازگذشت 150 سال هنوزحفظ کرده بروید .
 
غذاهاي تركي :
غذاهاي تركي يكي ازسه غذاهاي معروف دنياي شناخته شده اند .
رستورانها ي شهرماحتي ساعت ها بعدازنصفشبآ ما دگيپذيراييازشمارادارند . انواع غذاهاي تركيوبين المللي راميتوان دراين رستورانها صرف كرد .
 
درتمام ي رستورانها شما ميتوانيدغذاها ي معروفتركي همثل كباب،دونركبابودسرهاي معروف مثل باقلوا وشيرينيها يمخصوصر اامتحان كنيد .
ازمحلها وخيابان ها ييكه رستورانها يمعروفي دارند ميتوان به خيابان باراشاره كرد.
 
وسيلهحملونقل :
دركوشآداسيدونوعوسيلهنقليهوجوددارد :
 
مينيبوس :
مينيبوس يادلموش وسيله نقليه دولتي است كه ازساعت 7 صبح تا 12 شب كارميكنند . بهتراست از راهنماي خود بپرسيد كه آخرين ساعتكاريك هايننوع وسيله نقليه ازكنارهتل شماعبورميكند ساعت چن داست . قيمت مسيرها رجلو ي مينيبوس نوشته شده اند وشما پول را درآخرمسيربه راننده پرداخت ميكنيد .
 
تاكسي :
براي مسافرت راحت تر است ولي نرخت اكسيدرطول شبنا 50% اضافه خواهد شد شما ميتوانيد قيمت راباراننده قبل ازسوارشدن تعي نكنيد.
 
براي تماس باكشورخودتوسط تلفن همراه بايد كد كشورموردنظروبعد شماره تلفن بدون صفراولآنرابگيريد. براي تماس ب اخط ثابت كشورخود بايد اول كد كشورموردنظروبعدكدشهربدون صفراولآن وبعد شماره تلفن رابگيريد .
 
پيشنهادميكنيم كارت هاي تلفن عمومي رافقط ازمراكزاصلي مثل پستخانه تهيه كنيد .
 
براي عوض كردن وتبديل پول ميتوانيد به بانكها ياصرافيها يي كه درمركزشهرهستند مراجعه كنيد . ساعتكاري مغازه ها معمولآ از 9 صبحتا 10 شبميباشد . وليدر طول فصل گردشگرياكثرمغازه هاهفت روزهفته تابعدازنيمه شب همبازهستند .
 
و ليدرطول وقت روزهفته تا بعدازنيمه شب همبازهستند . حتي درطول وقت نهار يا شام شما ميتوانيد ازمهماننوازيو برخورد خوش مغازهدارها برخوردارشده ودرصورت نيازازكمكآنها استفاده كنيد .معروفترين سوغاتي هاي تركيه شامل : سراميك،چرم،طلاونقرهميباشد .
 
آبنوشيدني :
پيشنهاد مي كنيم ازآب لوله كشي شهربراي نوشيدن استفاده نكنيد . چون قابل شر بنيست. ميتوانيد آبنوشيدني ( بطريهاي 1 تا 5 ليتري ) راازمغازه هاي اهتل خود تهيه كنيد .
 
سواحل كوشآداسي :
اين شهراز 5 ساحل اصلي برخورداراست .
1.ساحل پيگاله
2.ساحل سيتي
3.ساحل ليديز
4.ساحل لانگ
ساحل داووتلر
 
ساحل پيگاله درطول جادهاي كه به سمت كوشآداسي ميرود واقع شده تامركزشهرشهربامينيبوس 10 دقيقه فاصله دارد . ساحل ياستكه نزديك مركزشهراستوشامل دكهها،مغازه ها و رستورانها ي بسيارياست . كه قابل دسترسي براي كساني كه درمركزشهرزندگي ميكنند.
 
ساحل ليديزكه فقط 10 دقيقه بامينيب وسازمركزشهرفاصله دارد يك يازمعروف ترين ساحلها است . وشماميتوانيد ازاكثر ورزش هاي آبي دراين محل استفاده كنيد . صندلي ها وچترهاي آفتابي دراين محل پولي است .
 
ساحللانگكهبافاصله 6 كيلومتريازمركزشهرواقعشده . تقريبآبهطول 3 كيلومتراستوتعداد بيشماري هتل 3 و 4 ستاره درامتداد اين ساحل واقع شده اند. دراينساحلدكهها،مغازههاورستورانهايمتعدديقرارداردهمچنينميتوانيدازورزشهايآبينيزدراينساحلاستفادهكنيد .
تور  کوش آداسی هتل 5 ستاره آکوا فانتازی
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره سی لایت
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره نوآ هتل
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره افسوس پرنسس
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره سورملی
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره گرند بلیش
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره فانتازیا
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره پاین بی
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره آداکوله