مالزی با ایرآسیا خرداد 97

فایل pdf
بهار 97
7 شب و 8 روز
ایرآسیا
تعداد بازدید : 544
بروزرسانی : 1396/12/14
تاریخ انقضا : 1399/12/29
شهر(ها) :
کشور(ها) : مالزی ,

مالزی با ایرآسیا خرداد 97 

7شب و 8روز قیمت
مالزی 1.590
 

  
     * خدمات تور:
ترانسفر فرودگاهی، ترانسفرهایبینشهری،سیمکارت، یک گشت شهری با نهار،
ویزا، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی ، صبحانه به تعداد شب های اقامت                       
 
 
*توضیحات:
درصورتکنسلنمودنتور50% مبلغبلیطو 2 شبNOSHOWهتلکسروالباقیمبلغاستردادمیگردد.
بیمهمسافرتیبرایافرادبالای 60 سال (تاسقف 50،000 یورو) الزامیمیباشد.
استفادهازجایگاهCIPبرایهرطرف322.500تومانمیباشد.
حداقلاعتبارپاسپورت 7 ماهومسئولیتکنترلپاسپورتازبابتممنوعیتخروجازکشوروتاریخاعتبارپاسپورتبهعهدهمسافرمیباشد.

    هتل مرتبط یافت نشد